Om oss

Om oss

Vi är ett företag som i ny konstellation verkar på den Nordiska marknaden. I samband med att vi nu gör ett nytt avstamp, så har vi även valt att byta namn. Vi hette tidigare Substation Assembly Crew AB och heter numera Selectric Sverige AB

Vi har våra rötter från tidigare anställningar i Caverion, Otera/Craftor samt Siemens och ABB.

Vi har många års samlad erfarenheter av att arbeta med entreprenader inom spannet 12-400 kV. Rent praktiskt genom våra projektledare och deras samlade erfarenheter. De har varit verksamma i ABB, Siemens, Caverion, Otera/Craftor,  men även som egenföretagare.

Vi har våra etableringar i Kungsbacka, Trollhättan och Stenungsund, men arbetar över hela landet.

Vår ambition är att långsiktigt växa och aktivt vara en del av kraftsverige. Detta gör vi dels genom att själva växa organiskt, men också genom djupa samarbeten med pålitliga partners

Some details from a high voltage post accompanying the transmission of electricity through wires along the railroad. Mounts in the power system
volunteering-and-also-upholding-safety-protocols-a-DQTNAGZ
high-voltage-lines-on-a-sunny-day-R2MJQXF
Electrical transformer in gray with a symbol warning of the danger of high voltage near the railway line. A small substation for the supply of electricity

Vår företagspolicy

En vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Selectric Sverige AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på Selectric Sverige AB. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.

Vår uppförandekod

Följande riktlinjer gäller för oss.

Grundregel: Vi skall inte erbjuda, begära eller motta förmåner eller annan ersättning eller kräva åtgärder som strider mot vår uppförandekod.

Bisysslor: Våra medarbetare skall inte ha några bisysslor som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt. Aktörer och medarbetares privata eller externa aktiviteter ska inte påverka eller ge intryck av att påverka någon i dennes agerande

Förmåner: Förmåner får aldrig erbjudas för att finansiera sociala aktiviteter. Förmåner ska inte ges till interna aktiviteter eller ordinarie verksamhet hos andra aktörer inom kommuner, landsting och regioner. Förmåner till personer som arbetar med myndighetsutövning, offentlig upphandling eller i pågående avtalsförhållanden är otillåtna. Även rabatter och medlemskap i föreningar kan vara otillåtna förmåner. Måttfulla gåvor kan förekomma i undantagsfall i samband med pension och högtidsdagar.

Måltider: Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med verksamheter inom bygg- och fastighetssektorn får erbjudas måttfull måltid i anslutning till sammankomsten.

Partnering: I samverkansprojekt ska de regler som gäller för beställaren vid extern representation även gälla för interna aktiviteter t.ex. team-building aktiviteter. Om parterna har interna riktlinjer är det de strängaste riktlinjerna som ska tillämpas i samverkansprojektet.

Resor: Kostnad för resor och logi ska betalas av respektive aktör och får inte erbjudas eller begäras av enskilda deltagare. I samband med studiebesök och liknande aktiviteter får dock gemensam transport inom närområdet med buss, taxi eller dylika fordon till begränsad kostnad bekostas av en part.

Sponsring: Försiktighet ska iakttas om anställda har privata intressen i organisationer, t.ex. idrottsföreningar, som part i avtal kan komma att sponsra.

Upphandling: Vid pågående upphandling är det särskilt viktigt att aktörerna upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som finns i lagstiftningen.